Members Login Menu

Vereniging Officieren Cavalerie

   

Verkennen en Bewaken met de Fennek

Verkennen en Bewaken met de Fennek

Verkenningsdag 22 maart 2007 C-43 Brigade Verkennings Eskadron

Inleiding
Binnen het thema van de verkennersdag op 22 maart 2007 ‘Verkenners verkennen’ heb ik als commandant van 43 Brigade Verkennings Eskadron (43 BVE) een presentatie gehouden omtrent het optreden van het BVE met de Fennek. Het te bereiken effect was het richten van alle neuzen omtrent het optreden van het BVE en daaraan gere¬lateerd het antwoord te geven op het waarom achter het optreden met de Fennek. Om de neuzen effectief te richten ben ik ingegaan op de rol en taken van het BVE en de huidige capaciteiten binnen het BVE. De huidige capaciteiten zijn tevens vanuit de kritische kant bekeken en dientengevolge zijn de beperkingen ook belicht. Het geheel werd na drie subconclusies besloten met een eindconclusie, te weten: Het BVE verkent en bewaakt met de Fennek.

Rol en taken van het BVE 
Om de neuzen te richten dient vooraf eenduidig de rol van het BVE vastgesteld te worden. Deze rol heb ik als volgt omschreven: De hogere commandant tijdig en adequaat voorzien van actuele militaire informatie en inlichtingen voor zijn besluit¬vormings- en doelbestrijdingsproces teneinde reactietijd en ruimte te creëren voor de hogere commandant om te manoeuvreren.

Om invulling te geven aan deze rol kent het BVE hoofdzakelijk een tweetal taken: verkennen en bewaken. Binnen deze taakstelling vertaalt verkennen en bewaken zich in de volgende eskadrons- en pelotonsopdrachten (procedures):

 • Gebiedsverkenning of -bewaking
 • Routeverkenning of -bewaking
 • Objectverkenning of -bewaking

Al deze opdrachten kunnen bereden, uitgestegen en te voet worden uitgevoerd. Bij het BVE ligt de focus hoofdzakelijk (80%) op bereden en uitgestegen optreden.

Vanuit de PTE’n kent het BVE ook nog een aantal ‘overige’ taken. Hierbij dient onder andere gedacht te worden aan infanterietaken, optreden met andere inzetmiddelen (MB, helicopter etc) en optreden in het kader van bijvoorbeeld jachtoperaties. Echter, inspanning voor deze taken beslaat 20% van de totale O&T tijd, danwel meer tijd indien missiegericht opgeleid en getraind wordt.

Het BVE geeft invulling aan de omschreven rol en taken op het circulaire gevechtsveld binnen het raamwerk van de vier doctrinaire activiteiten van een operatie (offensieve activiteiten, defensieve activiteiten, stabiliserende activiteiten en conditionerende activiteiten) en binnen het gehele geweldsspectrum omschreven in de vier campagnethema’s. Het BVE treedt in principe altijd op voor het formatieniveau (o.a brigadecommandant en bijvoorbeeld een commandant TFU). Kenmerken voor een BVE optredend voor het formatieniveau zijn:

 • Optreden is voorwaarden scheppend in de functionele of geografische diepte (shape of diepe operatie van het operationele raamwerk)
 • Optreden is mogelijk voor langere duur
 • Optreden onder vrijwel alle weersomstandigheden
 • Ploegen dienen meer dan één opgedragen locatie in de functionele of geografische diepte te kunnen verkennen.

Subconclusie
Op basis van de beschreven rol en taken van het BVE en de kenmerken in ogenschouw genomen, dient het BVE mobiel
vervolg op pagina 10 op te treden. Met andere woorden een voertuig is een vereiste voor het BVE.

Capaciteiten en beperkingen van het BVE 
Medio jaren ’90 werden bij het schrijven van de deelstudie verkenning de volgende capaciteiten aan de verkenner, ver-kenningsvoertuig en een verkenningseenheid toegedicht:

 • Verkenningscapaciteit
 • Waarnemings- en detectiecapaciteit
 • Voortzettingscapaciteit
 • Mobiliteits- en beschermingscapaciteit
 • Bestrijdingscapaciteit
 • Sensor to shooter capaciteit
 • Commandovoeringscapaciteit
 • Logistieke capaciteit

Gelijktijdig bij het ontwikkelen van het voertuig Fennek werden deze onderkende capaciteiten opgenomen in het voertuig met het oog op de taken verkennen en bewaken. De Fennek beschikt dan ook in grote mate over deze capaciteiten.

Subconclusie
Naast de constatering in de eerste subconclusie dat het BVE over een voertuig dient te beschikken, stel ik dat het BVE binnen de huidige rol en taakstelling (verkennen en bewaken) op dient te treden met de Fennek. Geen ander voertuig dan de Fennek heeft op dit moment in voldoende mate de onderkende capaciteiten standaard in huis. De Fennek herbergt alle capaciteiten in zich. Indien de aard van de missie afwijkt van de taken verkennen en bewaken, kan bijvoorbeeld worden afgeweken van het inzetmiddel Fennek.

Het reikt te ver om in dit beknopte verslag de capaciteiten en beperkingen volledig uit te werken. Samenvattend komt het neer op het volgende: Het BVE beschikt over 14 verkenningsploegen als verkenningscapaciteit. Bij de waarnemingsen detectiecapaciteit komt met name de kracht van de BA-kop (waarnemingskop van het voertuig) naar voren. Over the hill and around the corner middelen ontbeert het BVE momenteel echter. De Fennek is buitengewoon terreinvaardig en beschikt over eigen bergingsmiddelen (o.a lier-installatie en hefkussen). Tevens is de Fennek beschermd tegen klein kaliber munitie. Op deze wijze wordt goede invulling gegeven aan de mobiliteits- en beschermingscapaciteit. De bestrijdingscapaciteit is beperkt voor het BVE. Het BVE is niet in staat langdurig vijandelijk vuur te onderdrukken. Uitbreiding van het arsenaal met o.a. Minimi en USL (M203) is gewenst. De Fennek beschikt over een laserafstandmeter in de BA-kop en gelegenheidswaarnemers personeel ten behoeve van Sensor to Shooter capaciteit. Welkome aanvullingen ten behoeve van de Sensor to Shooter capaciteit zijn structureel recht op de opleiding CCA en mogelijk de opname van een Joint Effect Observers Group in het BVE. Aan de commandovoeringscapaciteit is invulling gegeven door de aanwezigheid van een commandopost intern het BVE en de aanwezige verbindingsmiddelen, zoals de FM 9000, HF 7000, RT 9100 en PRR’n. Het behoud van deze middelen is van cruciaal belang evenals het ter beschikking krijgen van mobiele lange afstandsmiddelen. Door de logistieke zelfstandigheid van het BVE van vijf dagen wordt uitstekend invulling gegeven aan de vereiste logistieke capaciteit.

Subconclusie
Ondanks het feit dat het BVE een sprong vooruit heeft gemaakt met de Fennek en het ook dient op te treden met de Fennek, blijft een kritische blik noodzakelijk. Nog enkele punten ter verbetering om te komen tot een optimale inzet van de verkenner optredend met de Fennek binnen het verband van een verkenningseenheid zijn te onderkennen.

Concluderend
Zoals in mijn inleiding vermeld, heb ik mij ten doel gesteld alle neuzen te richten omtrent het optreden van het BVE en daaraan gerelateerd het antwoord te geven op de vraag waarom wordt opgetreden met de Fennek. Om de neuzen effectief te richten ben ik ingegaan op de rol en taken van het BVE en de huidige en gewenste capaciteiten binnen het BVE. Tevens zijn de onderkende beperkingen belicht. Op basis van de drie subconclusies trek ik de eindconclusie: Het BVE verkent en bewaakt met de Fennek.

Commandant 43 Brigade VerkenningsEskadron RHHB maj H. Gorissen

Laat een bericht achter

Spring naar toolbar