Algemene voorwaarden & privacy statement

Algemene Voorwaarden & Privacy Statement der Vereniging Officieren Cavalerie
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van de Vereniging Officieren Cavalerie (zetel te Amsterdam) aan gebruiker, evenals op alle informatie, aanbevelingen, stappenplannen, documenten en diensten die u op of via de website www.voc-cavalerie.nl verkrijgt en of gebruikt (verder te noemen: informatie). Heeft u vragen over deze algemene voorwaarden of diensten van de Vereniging Officieren Cavalerie? Neem dan contact met ons op via secretariaat@voc-cavalerie.nl

1. Algemeen
1.1 Vereniging Officieren Cavalerie neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op de website www.voc-cavalerie.nl verstrekte informatie, echter kan Vereniging Officieren Cavalerie niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via onze website is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hier kun je verder geen rechten aan ontlenen.
1.2 Het gebruik van de website www.voc-cavalerie.nl is op eigen risico en voor eigen rekening. Vereniging Officieren Cavalerie is niet aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van (of het niet gebruiken van) deze website, inclusief schade veroorzaakt door bugs, scripts, virussen of eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Vereniging Officieren Cavalerie.
1.3 Iedere aansprakelijkheid van Vereniging Officieren Cavalerie is beperkt tot het in totaal door Vereniging Officieren Cavalerie aan een gebruiker in rekening gebrachte bedrag. Aanspraken vervallen indien Vereniging Officieren Cavalerie niet binnen een jaar na de ontdekking van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid, hiervan schriftelijk in kennis is gesteld.
1.4 Vereniging Officieren Cavalerie is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, met inbegrip van, zonder beperking, schade die voortvloeit uit het uitvallen of vertragen van de levering van elektronische communicatie, interceptie of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma’s gebruikt voor elektronische communicatie en transmissie van virussen.
1.5 Vereniging Officieren Cavalerie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde functionaliteiten en informatie.
1.6 Vereniging Officieren Cavalerie is niet aansprakelijk voor onjuiste feitelijke omstandigheden die door de gebruiker zijn verstrekt.
1.7 Als een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt. Indien gewenst zal Vereniging Officieren Cavalerie deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op de website.

2. Links naar en van andere websites
2.1 Deze website biedt links naar externe websites en aanbieders. Vereniging Officieren Cavalerie is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de website van Vereniging Officieren Cavalerie.

3. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
3.1 Het auteursrecht van deze website en alle informatie binnen deze website berusten bij Vereniging Officieren Cavalerie of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Vereniging Officieren Cavalerie. Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan, en daarop) elektronisch of anderszins te kopiƫren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van Vereniging Officieren Cavalerie.

4. Toepasselijk recht & bevoegde rechter
4.1 Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.
4.2 Bij mogelijke geschillen is de rechtbank te Utrecht exclusief bevoegd.
4.3 Vereniging Officieren Cavalerie behoudt zicht het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden vanĀ tijd tot tijd te wijzigen. Controleer deze daarom regelmatig.

5. Privacy Statement

Vereniging Officieren Cavalerie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vereniging Officieren Cavalerie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement.
– verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn. Voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
– passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Vereniging Officieren Cavalerie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: Vereniging Officieren Cavalerie secretariaat@voc-cavalerie.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Vereniging Officieren Cavalerie verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
– U in staat te stellen in contact te komen met de overige leden van de vereniging;
– Om u te kunnen laten deelnemen aan de VOC activiteiten;
– Het versturen van ā€œ Mededelingenā€, nieuwsbrieven en uitnodigingen aan u;
– Het innen van de door u verschuldigde jaarcontributie.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam; – Tussenvoegsel; – Achternaam; – Aanhef; – Adres; – Postcode; – Woonplaats; – Land;
– Registratienummer; – IBAN Rekeningnummer; – E-mailadres.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de internetomgeving van de Vereniging Officieren Cavalerie;
– Voor het verzenden van het blad ā€œMededelingenā€.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Vereniging Officieren Cavalerie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
– Alle personen die namens Vereniging Officieren Cavalerie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers/vrijwilligers zijn geĆÆnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van u hebben.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u zelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!