Members Login Menu

Vereniging Officieren Cavalerie

   

OVG in Nederland

OVG in Nederland

De kans op operaties in verstedelijkt gebied en het daarmee ook kunnen optreden in deze omgeving door eenheden van CLAS zal in de toekomst naar verwachting alleen maar toenemen. In de studie KL 2020 ‘Landoptreden van de toekomst’ wordt het optreden in verstedelijkt gebied onderkend als een van de belangrijkste trends. Het optreden in verstedelijkt gebied is uitermate moeilijk voor alle niveaus. Dit wordt veroorzaakt door het complexe terrein, versterkt door de altijd aanwezige (delen van de) burgerbevolking. Het terrein en de burgerbevolking bieden daarnaast ook nog eens de schuilmogelijkheden bij uitstek voor de asymmetrische, irregulier optredende tegenstander. Voor de ‘lagere’ tactische niveaus vertalen de kenmerken van het optreden in verstedelijkt gebied zich in o.a. korte waarnemings- en schootsvelden, hoog munitieverbruik, communicatieproblemen, waarbinnen het optreden tijdens gevechts- en andere acties fysiek en mentaal zeer zwaar is. De ‘hogere’ niveaus zullen vooral te maken hebben met een sterk verminderde situational awareness. Dit maakt het moeilijk om eenheden aan te sturen en te leiden. Hierdoor ligt de daadwerkelijke uitvoering van alle activiteiten vooral bij de laagste tactische niveaus van groep en peloton: “Junior Leadership” en “Strategic Corporals” zijn internationaal bekende kreten in dit kader. Het juiste startpunt en vereiste niveau om het optreden in oorden te beheersen, kan alleen maar worden verkregen als de daartoe benodigde opleiding en training is gerealiseerd voor alle betrokken niveaus. Het OTCMAN, lees het OPLPEL-OVG (Opleidings Peloton OVG) van de Gevechtstrainingsschool (GTS), is verantwoordelijk voor de O&T tot en met het niveau IV, het OTCOPN voor niveau V en VI.
Huidige situatie O&T

Het niveau III en IV is een zorg van het OPLPEL-OVG MH Het huidige O&T (Opleiding en Training) traject OVG is voor-(Marnehuizen) en vindt plaats in de Marnewaard in oefennamelijk gericht op de eenheden van de (pantser) infanterie. dorp Marnehuizen. Hier oefenen Combined Arms Teams Het niveau I, bedoeld voor al het parate personeel van bestaande uit (pantser)infanterie versterkt met (pantser)-CLAS, wordt door kerninstructeurs van de eigen eenheid genie en tanks. Omdat hier dus ook genie- en tankeenheden opgeleid en vindt m.n. plaats in basishuizen op de kazernes deelnemen aan de oefeningen, bestaat het OPLPEL-OVG MH in Havelte, Assen, Ermelo, Arnhem, Oirschot en Harskamp. naast infanteristen uit 1 genist en 2 cavaleristen (tankers). In Het niveau II wordt beoefend op het ISK in Oostdorp en Marnehuizen wordt voor de ‘live’training gebruik gemaakt van wordt verzorgd door het OPLPEL-OVG OD (Oostdorp) en is het MCTC systeem (Mobile Combat Trainings Centre), in hoebedoeld voor te voet optredende infanterie en genie een-veelheid voor een eenheid van compagniesgrootte. Voor eht heden. In Oostdorp wordt voor de ‘live’training gebruik niveau V en VI zijn in Nederland geen voorzieningen. gemaakt van zgn. ‘simmunition’. De vraag naar OVG voorzieningen is aanzienlijk toegenomen.
Gevechtseenheden hebben prioriteit gekregen bij de toe-wijzing van de Nationaal Schaarse Middelen (NSM) Oostdorp en Marnehuizen. Daarna krijgen ‘niet’ gevechts-eenheden van CLAS de beurt, vervolgens Mariniers, Natres, politie, brandweer en buitenlandse eenheden. Tank- en verkenningseenheden hebben een lage prioriteit, zij oefenen vrijwel uitsluitend in combinatie met de (pantser)infanterie. Verkenningseenheden vallen vrijwel geheel buiten de boot.
De huidige missie in Afghanistan heeft de druk op de capaciteit van m.n. Marnehuizen enorm doen teonemen. Marnehuizen is zo’n 40 weken per jaar bezet terwijl voor 20 weken aan instructiecapaciteit beschikbaar is.

Ontwikkelingen?

De toenemende vraag naar oefenmogelijkheden op OVG gebied voor m.n. het groepsniveau heeft ertoe geleid dat onlangs is ingestemd met de bouw van extra zogenaamde groepshuizen op diverse kazernes. De behoefte aan OVG capaciteit op alle gebied neemt toe: de logistiek, FAC’s (Forward Air Controllers), Special Forces-eenheden, allen willen gebruik maken van de weinige beschikbare middelen. Het buitenland heeft vergelijkbare behoeftes. In Duitsland, Zwitserland en Belgie vinden ont-wikkelingen plaats op OVG gebied die ook voor Nederland bruikbaar zouden kunnen zijn (oefendorpen, schietmogelijkheden etc). Vooralsnog kent het buitenland m.b.t. de beschikbaarheid van OVG voorzieningen dezelfde problemen. De daadwerkelijke inzet van CLAS eenheden vindt plaats op de Balkan, het Midden- en Verre Oosten en in de toekomst mogelijk op het Afrikaanse continent. De bebouwing in de hiervoor genoemde gebieden wordt gekenmerkt door de massale aanwezigheid van huizen en objecten met vooral platte daken, met vaak ommuurde binnenplaatsen en meestal complexe en nauwe stratenplannen, die het ge
mechaniseerde optreden uitermate bemoeilijken. De genoemde gebieden kennen een sterk afwijkende bebou-wing in vergelijk met hetgeen wordt geboden in Oostdorp en Marnehuizen. Dit leidt tot een meerbehoefte aan diverse instructiemiddelen of aanpassingen voor de oefendorpen zoals:
Bovengrondse (nagebootste) leidingnetten: Het voorzien in meerdere types verstedelijkte omgeving van voldoende omvang, waarin complexe Arabische en Afrikaanse bebouwing op realistische wijze wordt nagebootst;

Aanzienlijke uitbreiding van het bebouwde oppervlak van de huidige dorpen;
Gebruik van springmiddelen. Bovenstaande ontwikkelingen zijn nu onderwerp van onderzoek en discussie. Regelgeving, vergunningen, budgetten, allerlei factoren zijn van invloed of gewenste aanpassingen en uitbreidingen (snel) kunnen worden doorgevoerd. Daarbij hoort ook de mogelijke bouw van een extra OVGdorp.

OVG was lange tijd uitsluitend het domein van de infanterie, maar de Blauwdruk OVG claimt dat OVG juist voor iedereen is. De infanterie zal in veel gevallen leidend blijven maar alle wapens en dienstvakken behoren het optreden in verstedelijkt gebied in meer of mindere mate te beheersen. Niet uitsluitende de infanterie-compagniescommandant maar ook de tankeskadronscommandant moet een combined arms team kunnen aanvoeren tijdens operaties in verstedelijkt gebied. Dat er nog veel werk verzet dient te worden spreekt voor zich, zowel op het gebied van opleiding en training (oa herschrijven handboeken 7-40 en 7-41), mind-set (tanks en verkenners horen ook thuis in oorden) en OVG voorzieningen.

Bron: Blauwdruk herziene O&T voor OVG, Lkol Oerlemans, OTCMAN, 2007

Laat een bericht achter

Spring naar toolbar