Huishoudelijk Reglement

Vereniging Officieren Cavalerie (V.O.C.) Huishoudelijk Reglement als bedoeld in artikel 18. van de statuten der vereniging.

[learn_more caption=”Artikel 1. Lidmaatschap”]De schriftelijke aanmelding, bedoeld in artikel 7, eerste lid van de statuten, geschiedt onder vermelding van naam, rang en adres en voor wat betreft de buitengewone leden bedoeld in artikel 6, vierde lid, tevens van het wapen of dienstvak waarbij zij dienen of gediend hebben en de reden van hun verbondenheid met het Wapen der Cavalerie.[/learn_more]

[learn_more caption=”Artikel 2. Bijdragen”]

2.1 De jaarlijkse bijdrage der gewone en buitengewone leden bedraagt € 30,-.

Betalende leden die gebruik blijven maken van acceptgiro betalen € 30,- + € 2,50 administratiekosten. Indien een aanmaning noodzakelijk is na drie weken volgt verhoging met incassokosten ad € 2,50.

2.2 Leden, die na 1 januari het lidmaatschap verkrijgen, zijn gehouden hun bijdrage te betalen binnen zes weken na hun aanmelding.

2.3 Leden, die in gebreke blijven hun bijdrage te voldoen, worden door toezending van een herinnering hiertoe aangemaand. Voldoen zij ook hieraan niet binnen vier weken dan eindigt hun lidmaatschap van rechtswege. Het bestuur is gerechtigd in bijzondere gevallen van deze bepaling af te wijken.[/learn_more]

[learn_more caption=”Artikel 3. Bestuur”]

3.1 Bij ontstentenis of belet van de voorzitter wordt diens functie waargenomen door de ondervoorzitter en bij diens ontstentenis of belet door het lid van het bestuur, dat de oudste in jaren is.

3.2 Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie leden van het bestuur dit nodig achten.

3.3 Het bestuur is bevoegd in spoedeisende gevallen beslissingen te nemen in alle zaken die de vereniging aangaan.

3.4 De leden van het bestuur blijven na hun aftreden hun functie waarnemen tot dat hun opvolgers optreden.

[/learn_more]

[learn_more caption=”Artikel 4. Secretaris(sen)”]

4.1 De secretaris(sen) is (zijn) belast met alle werkzaamheden volgens bestaand gebruik aan zijn (hun) functie verbonden.

4.2 Bij ontstentenis of belet van de secretaris(sen) wordt door het bestuur in de waarneming van zijn (hun) functie voorzien.

[/learn_more]

[learn_more caption=”Artikel 5. Penningmeester(s)”]

5.1 De penningmeester(s) voert(en) de ledenadministratie, int (innen) alle aan de vereniging toekomende bedragen en houdt (houden) boek van alle inkomsten en uitgaven.

5.2 Hij (zij) draagt (dragen) zorg, dat de bijdragen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 worden geïnd.

5.3 Hij (zij) doet (doen) op de jaarlijkse algemene vergadering rekening en verantwoording van zijn (hun) beheer en zorgt (zorgen) dat de geldmiddelen worden belegd op een door het bestuur te bepalen wijze.

5.4 Bij ontstentenis of belet van de penningmeeste(s) wordt door het bestuur in de waarneming van zijn (hun) functie voorzien.

[/learn_more]

[learn_more caption=”Artikel 6. Algemene Vergadering”]

6.1 De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter.

6.2 Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

6.3 Aan de leden van het bestuur wordt uitdrukkelijk stemrecht in de algemene vergadering toegekend.

6.4 Bij oproeping tot de algemene vergadering worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

6.5 Een stemgerechtigd lid is bevoegd om onderwerpen ter behandeling op de agenda van de algemene vergadering te doen plaatsen middels schriftelijke opgave aan het bestuur. Het bestuur kan de behandeling van een onderwerp dat niet op de agenda is of kon worden geplaatst ter vergadering aanhouden tot een volgende vergadering.

[/learn_more]

[learn_more caption=”Artikel 7. Kascommissie”]

7.1 Jaarlijks benoemt de algemene vergadering een kascommissie tot onderzoek van het financieel beheer van het bestuur, bestaande uit tenminste twee leden der vereniging die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

7.2 Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

[/learn_more]

[learn_more caption=”Artikel 8. Notulen”]

8.1 Van alle vergaderingen worden notulen gehouden, welke in een volgende vergadering worden vastgesteld.

8.2 De inhoud van de vastgestelde notulen levert een volledig bewijs op van het ter vergadering voorgevallene.

[/learn_more]

[learn_more caption=”Artikel 9. Uitleg statuten en huishoudelijk reglement”]

9.1 Het bestuur heeft het recht van uitlegging van de statuten en het huishoudelijk reglement.

9.2 Onverminderd zijn verantwoordelijkheid jegens de algemene vergadering beslist het bestuur in alle gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien.

[/learn_more]

Aldus vastgesteld in de Algemene vergadering van 12 november 1994, 10 november 2001 en 16 april 2011.

Geef een antwoord