Members Login Menu

Vereniging Officieren Cavalerie

   

Aankondiging VOC AV vergadering 25 april

Aankondiging VOC AV vergadering 25 april

Het Bestuur der Vereniging Officieren Cavalerie roept leden – zowel ereleden, gewone leden als buitengewone leden – op tot het bijwonen van de 71e Algemene Vergadering. Deze zal worden gehouden op zaterdag 25 april 2009 te Amersfoort.

71e Algemene Vergadering van de V.O.C. op 25 april 2009

Het Bestuur der Vereniging Officieren Cavalerie roept leden – zowel ereleden, gewone leden als buitengewone leden – op tot het bijwonen van de 71e Algemene Vergadering. Deze zal worden gehouden op zaterdag 25 april 2009 te Amersfoort.

Programma
10.00 – 10.30 aankomst en ontvangst Bernhardkazerne Amersfoort. Welkomstwoord door de voorzitter.
10.45 – 12.15 71e Algemene Vergadering van de VOC in gebouw Q. Parallel vindt het partnerprogramma plaats.
12.45 – 13.45 gezamenlijke rijstmaaltijd in gebouw Q.
13.45 – 14.30 kolonel Bas van Hoof, “ de Bernhardkazerne in 2020”, een toelichting op komende veranderingen.
14.30 – 15.15 majoor Niels Roelen, “Two sides to every story”, interactief verslag uit Uruzgan.
15.00 – 16.00 VOC-schietwedstrijden, Schietvereniging Bernhardkazerne.
15.00 – 16.00 Cavaleriemuseum, een korte rondleiding door VOC leden.
16.00 – 17.00 borrel in gebouw R.

Aanmelden
Leden melden zich bij voorkeur aan via het besloten deel van de website www.voc-cavalerie.nl. Leden, die niet over een internetaansluiting beschikken, kunnen zich zo nodig aanmelden door het inschrijfformulier uit te knippen en het ingevuld te verzenden naar het vermelde adres. Het bestuur vraagt geen bijdrage voor het programma aan de aanwezigen. De deelnemers zullen tijdig een bevestigingsbrief van de voorzitter met verdere details en vergaderstukken ontvangen.

Agenda 71e Algemene Vergadering
1. Opening en mededelingen van de voorzitter.
2. Notulen van de 70e AV.
3. Ingekomen stukken.
4. Financieel verslag 2008.
5. Verslag kascommissie 2008.
6. Décharge penningmeester en bestuur.
7. Benoeming kascommissie 2009.
8. Herijking begroting 2009; begroting 2010.
9. Benoeming bestuursleden: genm Jhr. H. A. de Jonge en res-elnt R. Groot treden beiden statutair periodiek af en zijn herkiesbaar.
10. Toekomstvisie VOC: “Verleden hebben we, toekomst moeten we maken”
Het VOC-bestuur presenteert haar visie op de toekomst van de vereniging ter goedkeuring en inbreng van de leden. Wat wordt ons pad? De Regimenten opheffen en alle sociale activiteiten overdragen aan de VOC of de VOC laten fuseren met de VIO of VOA? Discussier en beslis mee!
11. Evenementen 2009.
12. Hetgeen verder ter tafel wordt gebracht.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.

Laat een bericht achter

Spring naar toolbar